Fundusze Europejskie Europejski Fundusz Społeczny
Logo projektu
Ankieta
DIAGNOZA POTRZEB

Szanowni Państwo,

Lubelska Fundacja Rozwoju (Lider projektu) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem B-4 (Partner projektu) od 1 czerwca 2017 r. realizuje projekt pn. „Skutecznie i profesjonalnie - przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych”, nr POWR.02.09.00-00-0015/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest wyposażenie pracowników przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych.

Informacje zawarte w ankiecie mają na celu diagnozę udziału podmiotów ekonomii społecznej, a w szczególności przedsiębiorstw społecznych z województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety najpóźniej do 15.09.2017 r.

Czy reprezentowany przez Państwa podmiot jest spółdzielnią socjalną?

ZAZNACZENIE ODPOWIEDZI TAK SPOWODUJE PRZEKIEROWANIE DO PYTAŃ DOTYCZĄCYCH DANYCH PODMIOTU

Czy reprezentowany przez Państwa podmiot jest innym przedsiębiorstwem społecznym tj. łącznie spełnia warunki wskazane w ppkt. a – e poniżej?

ZAZNACZENIE ODPOWIEDZI NIE PRZY KTÓRYMKOLWIEK Z PODPUNKTÓW SKUTKUJE ZAKOŃCZENIEM ANKIETY

Przedsiębiorstwo społeczne Zwiń definicję
- zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020 to podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:
  • integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
   1. zatrudnienie co najmniej 50%:
    • osób bezrobotnych lub
    • osób z niepełnosprawnościami, lub
    • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
    • osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub
   2. zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
  • lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;
 2. jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
 3. jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;
 4. wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 5. zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.
Warunek 1-5 / 5

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO (PS)

Liczba osób zatrudnionych w PS, w tym kobiet.
Czy w PS zatrudnione są osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne?
Czy osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne są osobami z niepełnosprawnością?

DANE PS DOTYCZĄCE UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Czy osoby odpowiedzialne/wykonujące zadania  z zakresu zamówień publicznych w okresie ostatnich 2 lat uczestniczyły w szkoleniach z zakresu zamówień publicznych?
Czy PS w ciągu ostatnich 2 lat ubiegało się o zamówienie publiczne?
Jeśli tak, to proszę określić częstotliwość ubiegania się o zamówienia publiczne.
W jakiej jednostce PS ubiegało się o zamówienie publiczne?
Jeśli udało się PS pozyskać zamówienie, czego dotyczyło zamówienie jaka była kwota zamówienia?
Jeśli nie udało się PS pozyskać zamówienia, jaka była tego przyczyna?
Czy w zamówieniach, w których uczestniczyło PS stosowane były kryteria społeczne/klauzule społeczne? (proszę wziąć pod uwagę zamówienia udzielane przez jednostki z woj. lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego)
Jeśli w zamówieniach, w których uczestniczyło PS stosowane były kryteria społeczne/klauzule społeczne, proszę wskazać jakie podmioty stosowały klauzule społeczne? (proszę wziąć pod uwagę zamówienia udzielane przez jednostki z woj. lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego)
Jeśli w zamówieniach, w których uczestniczyło PS stosowane były kryteria społeczne/klauzule społeczne, proszę wskazać czego dotyczyło zamówienie, w którym stosowane były kryteria społeczne/klauzule społeczne (proszę wskazać m. in. rodzaj zamówienia, branżę, wysokość zamówienia) ? (proszę wziąć pod uwagę zamówienia udzielane przez jednostki z woj. lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego)
Czy w Państwa PS są potrzeby szkoleń i doradztwa z zakresu prawa zamówień publicznych?
W przypadku potrzeby szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych, czy widzą Państwo konieczność rozszerzenia proponowanego poniżej programu szkolenia, jeśli TAK, to w jakim zakresie?
 1. Aktualny stan prawny
  1. Omówienie aktów prawnych dot. nowelizacji 2016.
  2. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Nowe wyłączenia obowiązku stosowania ustawy.
  4. Tryby postępowania.
  5. Wartość zamówienia.
  6. Opis przedmiotu zamówienia.
  7. Zasady dotyczące stanowienia warunków udziału wykonawców w postępowaniu i oceny spełnienia przez nich ustalonych warunków.
  8. Klauzule społeczne.
  9. Kryteria oceny ofert.
 2. Pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w tym zmiany z 2016 roku.
  1. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie.
  2. Wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
  3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
  4. Podwykonawcy.
  5. Dokumenty składane przez wykonawcę w odpowiedzi na postępowanie.
 3. Wybór najkorzystniejszej oferty
  1. Badanie i ocena ofert.
  2. Nowe przesłanki odrzucenia ofert.
  3. Rażąco niska cena.
 4. Umowa o zamówienie publiczne.
  1. Rodzaje umów.
  2. Zmiana treści umowy.
  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  4. Realizacja umowy.
 5. Środki ochrony prawnej.
  1. Odwołanie.
  2. Skarga.
 6. Dokumentacja postępowania.
  1. Ogłoszenie o zamówieniu i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 7. Protokół postępowania.